Butler's bulldog mascot receives royal treatment on trip to Houston